top of page
Top_Renewable.png

CE MARKING

Most companies make their CE-marking at the end of the project, which is often a problem since all the projects resources are already allocated elsewhere. Therefore, the CE-marking often ends up being a heavy peak load for individual employees or even worse, not being made. Adding recommends our customers to collect the necessary documentation for the technical dossier during the project, this way the CE-marking will be made correct and does not end up as a burden.

A CE-marking shows that a product complies with applicable safety requirements from relevant directives and harmonized standards. To this, a risk assessment of the finished product must be carried out in order to locate and minimize possible remaining risks. The marking acts as the company’s defense in the event of an accident with the product and it is a requirement if the product is to be marketed within EU.

Every product has different safety requirements and may be subject to several directives.  A small sample of directives are listed beneath:

  • Machinery directive

  • Low voltage directive

  • ATEX directive

  • Pressure equipment directive (PED)

 

Adding guides you through the process

At Adding we adapt to your needs, where we can act as a sparring partner from project start or just perform the risk assessment of the final product according to DS/EN ISO 12100. Our experience using the relevant directives and harmonized standards, makes the process more effective and rewarding for our customers.

Adding is the extra hand

Addings years of experience with CE-marking of large power plant benefit our customers, when we CE-mark your product. We make sure that you have the correct and proper amount of documentation, that proves the product complies with legal requirements.

Varmepumpe-installation til Frederiksberg fjernvarmeselskab.

Fjernevarmebranchen gør generelt brug af store ammoniakdrevne varmepumper som et led i fjernvarmens grønne omstilling. I den forbindelse har Frederiksberg Fjernvarme besluttet sig for at etablere en 6,5 MW varmepumpe. Vores kunde, Johnson Controls, har fået ordren på denne opgave og vi er hos Adding Engineering stolte over at kunne bidrage til projektet. Energikilden til varmepumpen er nedkøling af drikkevand inden det kommer ud til forbrugeren og varmen afleveres ind i fjernvarmenettet hos Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S.

 

Adding Engineering har bl.a. bidraget med projektledelse og kontrakthåndtering. Derudover har opgaven også omfattet specifikation og indkøb af komponenter iht P&I diagrammer, samt udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for anlægget. Projektet er endnu ikke afsluttet, men vi er glade for at kunne assistere vores kunde med projektet og samtidig bidrage til den grønne omstilling i fjernvarmesektoren.

Varmepumpe-installation til Frederiksberg fjernvarmeselskab.jpg

P2X brintanlæg nær Esbjerg.

Vores kunde, European Energy, er i fuld gang med at forberede opførslen af en brintfabrik ved Måde nær Esbjerg. Anlægget skal udnytte vindmøllestrøm fra de eksisterende møller i området til produktion af brint, ilt og overskudsvarme. Sidstnævnte kan bruges i fjernvarmenettet til opvarmning af vores husstande, mens brinten kan anvendes direkte som brændstof i transportsektoren. Men den kan også videreforædles til fx metanol eller ammoniak, som kan anvendes inden for den tunge transport, fx skibsfarten. Anlægget forventes at stå færdig i Q3 2023.

 

Adding Engineering deltager i engineering fasen og bidrager bl.a. med at specificere nødvendige komponenter til anlægget, samt yder bistand ved leverandør-evaluering og udvælgelse.

P2X printanlæg nær Esbjerg.png

Production management på rørpakke til P2X anlæg

Vores kunde, der er i gang med opførelsen af et P2X anlæg, skal ha´ præfabrikeret rør hos en underleverandør, i videst muligt omfang.

 

Adding Engineering har fået koordinatoropgaven og er således med til at sikre at rørpakken bliver produceret iht rørspecifiktionerne, som vi også har deltaget i at udarbejde, samt sikre at underleverandøren får rørene produceret og CE mærket iht trykudstyrsdirektivet, PED, og at kvalitetssikring bliver foretaget korrekt og i nødvendigt omfang valideret af Notified Body.

Production management på rørpakke til P2X anlæg.png

Udviklingsprojekt af varmepumpe-løsning til skibsfart

Til enkel og hurtig installation af ”grønne” varmeforsynings-units har vores kunde et ønske om at udvikle skalerbare varmepumpemoduler til skibe. Det generelle arrangement skal tilpasses de fysiske mål, der gælder for lastluger på skibe, uden at gå på kompromis med funktion og samtidig skal anlæggene være til at montere og servicere.

Adding Engineering varetager i tæt samarbejde med vores kunde udviklingsprocessen, herunder procesdesign, mechanical engineering, E&I, specifikation og valg af komponenter, konceptuel 3D design, samt udarbejdelse af styringsfilosofi. En spændende opgave som vi er stolte af at være en del af.

Udviklingsprojekt af varmepumpe-løsning til skibsfart.png

El-konstruktions opgave for kunde i Midtjylland

Kunden beskæftiger sig generelt med varmeforsyning. Adding Engineering har været involveret i deres mobile container energianlæg, deres svideovne til slagterier, samt ombygninger af varmeforsyningsanlæg. Ombygninger har bestået i konvertering af brændere fra gas til olie som en naturlig følge af energikrisen.

I forbindelse med ovenstående projekter har Adding Engineering forestået udarbejdelse af ladder-diagrammer, I/O lister, el-diagrammer, komponentvalg, styklister, opfølgning på leveringstider, kabelplaner samt udligningsforbindelseslister. El-diagrammer blev produceret i PC SCHEMATIC iht gældende normer og standarder.

Yderligere har vi ydet bistand til standardisering af tegninger og opdatering af komponentdatabaser.

 

Site management på varmepumpeanlæg i Kalundborg

Vores kunde er i gang med opførelsen af en stor varmepumpe i Kalundborg. Varmepumpeanlægget skal udnytte overskudsvarmen fra produktionen og forsyne byens indbyggere med grøn fjernvarme.

Adding Engineering varetager, i tæt samarbejde med vores kunde, site management opgaven. Adding Engineering skal således medvirke til at sikre at tidsplaner og den daglige projektadministration, herunder koordinering af nødvendige arbejder mellem entrepriser, foregår så sømløst som muligt og opgaverne udføres på rette tidspunkt og i rette kvalitet.

Projekt Planner på Power-to-X

Projektet er en del af kundens strategi om at skabe mere bæredygtige energiløsninger i Europa. PtX-projektet involverer produktion af grøn brint og anvendelse af denne til produktion af brændstoffer. Projektplanlægning er en helt essentiel del af ethvert større projekt, og det er afgørende at have en klar og præcis oversigt over alle projektets aspekter. I det konkrete projekt havde vores kunde givet sig i kast med et ambitiøst projekt, der havde til formål at etablere en fuldstændig gennemskuelig projektplan for et igangværende PtX-projekt. Adding Engineering blev kontaktet for at yde bistand til udarbejdelse af projektplanen i Microsoft Project. Resultatet blev en projektplan, der blev opdelt i en række delprojekter og samlet i en overordnet plan. Dette bidrog til et langt bedre overblik over den kritiske vej og over projektet milestones, samt en klar forståelse af afhængighederne mellem forskellige afdelinger.

Projekt Planner på Power to X.png

Aalborg Portland – Vedligeholdelsesprojekter

Adding Engineering har gennemført vedligeholdelsesprojekter for Aalborg Portland under det seneste hovedstop på deres ”grå ovnanlæg”.

Projekterne omhandlede mekanisk renovering af el-filteranlæg på både ovn og køler, samt røggasspjæld, kanaler og ekspansionsbælge.

Adding Engineerings rolle i projektet omfattede projektledelse af gennemførsel samt koordinering og tilsyn med montager og idriftsættelse.

Aalborg Portland – Hopper for kalksten

Adding Engineering har gennemført et investeringsprojekt for Aalborg Portland for at forbedre bæredygtigheden i deres produktion. Ved at tilføre hvid kalksten til cementmølleriet kan Aalborg Portland reducere mængden af traditionelle råmaterialer, der anvendes i produktionen af cement. Dette vil ikke kun føre til en reduktion i CO2-aftrykket, men det vil også bidrage til en mere bæredygtig produktion. Adding Engineering er stolte af at kunne bidrage til denne udvikling.

 

Projektet var rettet mod at tilføre et nyt råstof til cementmølleriet, hvilket bidrager til at reducere CO2-aftrykket i det færdige beton.

 

Adding Engineerings rolle i projektet omfattede design, teknisk kontrakt, kommerciel kontrakt, konstruktion, montage, commissioning og idriftsættelse.

Aalborg Portland - Hopper for Kalksten.png
CONTACT US IF YOU NEED ASSISTANCE

Thanks for your message!

bottom of page